Esimerkkikurssi

Esimerkkikurssit ovat valmiita kokonaisuuksia käytettäväksi ryhmämuotoiseen työelämätaitojen opiskeluun. Esimerkki 1 on suunnattu pienemmälle ryhmälle. Kokonaisuuden toimivuutta on testattu seitsemässä 5-8 kurssilaisen ryhmässä. Esimerkki 2 taas on aikataulutettu ja suunniteltu käytettäväksi suuremman (n. 20 kurssilaista) ryhmän kanssa.

Jokaisen kurssikerran tavoitteet, sisällöt ja vastaavuudet opetussuunnitelman arvioinninkohteisiin löytyvät asiakirjojen alusta omista laatikoistaan.

Lisätietoja sivuston käytöstä kohdasta Oma tie työhön- sivuston käyttö.

KURSSIKERTA 1, Kurssin aloitus ja ryhmässä toimiminen

Kurssikerta 1: Kurssin aloitus ja ryhmässä toimiminen

Sisällöt

 • Kurssin sisältö, tavoitteet ja käytännöt
 • Kurssilaisten toiveet ja tarpeet
 • Tutustuminen muihin kurssilaisiin
 • Orientaatio työnhakuun

Tavoitteet   

 • Saadaan tietoa Oma tie työhön -kurssista, ymmärretään kurssin tarkoitus ja tavoitteet, ja pohditaan omia tarpeita ja toiveita kurssiin liittyen. 
 • Ymmärretään, mitä osallistujilta odotetaan ja mihin sitoudutaan niin oppimisen, tehtävien kuin käyttäytymisenkin osalta.
 • Luodaan yhteiset säännöt ja sovitaan luottamuksellisuudesta.
 • Harjoitellaan yhdessä toimimista ja sääntöihin sitoutumista, ja näin opitaan tärkeitä työelämätaitoja.
 • Orientoidutaan työnhakuun.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työpaikan hakeminen
 • Työyhteisössä toimiminen

Tuetaan yksilöllisesti       

 1. Alkukeskustelu (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

 

 

KURSSIKERTA 2, Omat tavoitteet, johdanto työnhakuun

Kurssikerta 2: Omat tavoitteet, johdanto työnhakuun

Sisällöt        

 • Omien tavoitteiden asettaminen
 • Työnhakuun ja työnhaun asiakirjoihin tutustuminen
 • Työpaikkailmoitusten etsiminen

Tavoitteet   

 • Tutustutaan paremmin muihin kurssilaisiin ja opitaan kunnioittamaan toisia ja toisten kokemuksia.
 • Saadaan käsitystä omista työnhakutaidoista ja oppimisen tarpeista sekä asetetaan tavoitteet omalle oppimiselle ja työnhaulle.
 • Pohditaan omaa tulevaisuutta ja valmistumisen jälkeistä aikaa.
 • Otetaan oma henkilökohtainen tukiverkosto työnhaun avuksi ja opitaan, että työtä voi saada monella eri tavalla.
 • Ymmärretään, että omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella on suuri merkitys työn saannissa.
 • Luodaan työnhakuun sopiva sähköpostiosoite.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti

2. Urasuunnittelu työkyky, osaaminen ja haasteet huomioiden (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

 

KURSSIKERTA 3, Omat vahvuudet ja ammatillinen osaaminen

Kurssikerta 3: Omat vahvuudet ja ammatillinen osaaminen

Sisällöt

 • Oman sosiaalisen verkoston hyödyntäminen työnhaussa
 • Omat vahvuudet, ominaisuudet ja osaaminen
 • Eri työtehtävissä vaadittavat ominaisuudet ja itselle sopivan työn löytäminen

Tavoitteet

 • Opitaan tunnistamaan omaa ammatillista osaamista, henkilökohtaisia vahvuuksia ja rajoituksia, ja kertomaan niistä.
 • Aloitetaan työhakemuksen kirjoittaminen.
 • Opitaan millaisia ominaisuuksia erilaisissa työtehtävissä vaaditaan ja pohditaan millainen työ voisi sopia itselle parhaiten.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet          

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti       

3. Tuen löytäminen omasta tai muusta verkostosta (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

 

 

KURSSIKERTA 4, Työpaikkailmoitukset ja työnhakuasiakirjat

Kurssikerta 4: Työpaikkailmoitukset ja työnhakuasiakirjat

Sisällöt

 • Työpaikkailmoitusten sisältöön tutustuminen
 • Työnhakuasiakirjat työnhaussa
 • Työhakemuksen ja CV:n kirjoittaminen

Tavoitteet

 • Opitaan ymmärtämään työpaikkailmoituksissa käytettyjä termejä sekä löytämään ilmoituksista olennainen tieto työtehtävästä ja siihen hakemisesta.
 • Ymmärretään työnhakuasiakirjojen merkitys työnhaussa ja opitaan millainen on hyvä työhakemus.
 • Opitaan vastaamaan työhakemuksella työpaikkailmoitukseen ja muokkaamaan hakemus kuhunkin työpaikkaan sopivaksi.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti       

4. Työnhakuasiakirjojen laatiminen tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

KURSSIKERTA 5, Työnhaku

Kurssikerta 5: Työnhaku

Sisällöt        

 • Työnhaun vaiheet
 • Median hyödyntäminen työnhaussa
 • Työnhakuasiakirjojen viimeistely

Tavoitteet   

 • Ymmärretään työnhakuprosessin vaiheet ja osataan toimia kaikissa vaiheissa.
 • Viimeistellään työhakemus ja CV, ja ymmärretään huolellisesti tehtyjen työnhakuasiakirjojen merkitys työnantajan näkökulmasta.
 • Opitaan lähettämään työhakemus ja CV työnantajalle sähköpostitse.
 • Tutustutaan sähköisiin rekrytointijärjestelmiin, työnhakukanaviin ja sosiaaliseen mediaan työnhaussa, ja opitaan hyödyntämään näitä.
 • Haetaan avoimia työpaikkoja tai työssäoppimispaikkoja, ja opitaan käyttämään työnhakupäiväkirjaa työnhaun tukena.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet          

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti       

5. Työnhaku tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 6, Työhaastattelu

Kurssikerta 6: Työhaastattelu

Sisällöt        

 • Työhaastattelun sisältö ja tarkoitus
 • Työhaastattelussa onnistuminen
 • Työhaastattelutilanteiden harjoitteleminen

Tavoitteet

 • Ymmärretään työhaastattelun tarkoitus työnantajan ja työnhakijan kannalta.
 • Saadaan tietoa työhaastattelutilanteeseen valmistautumisesta ja siitä mitä työhaastattelussa tapahtuu, ja mitä siellä kysytään.
 • Valmistaudutaan käsittelemään työhaastatteluun liittyvää jännitystä, ja luodaan positiivisia mielikuvia itsestä tulevissa haastattelutilanteissa.
 • Harjoitellaan kertomaan omasta ammatillisesta osaamisesta ja taidoista.
 • Harjoitellaan kertomaan oman työkyvyn rajoituksista rakentavasti ja ennakkoluuloja murtavasti.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työpaikan hakeminen

Tuetaan yksilöllisesti       

6. Työhaastattelun harjoittelu kahden kesken ja tuettu työhaastattelu (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

KURSSIKERTA 7, Työlainsäädäntö: Työssä aloittaminen

Kurssikerta 7: Työlainsäädäntö: Työssä aloittaminen

Sisällöt        

 • Työntekijän ja työantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Perustietoa työlainsäädännöstä
 • Työssä aloittaminen: työsopimus ja verokortti

Tavoitteet   

 • Opitaan tuntemaan omat oikeudet ja velvollisuudet työntekijänä.
 • Ymmärretään työhön liittyvien sääntöjen ja sopimusten lainsäädännöllinen perusta.
 • Opitaan mikä on verokortti ja kuinka se hankitaan.
 • Opitaan perustelemaan kirjallisen työsopimuksen merkitys ja osataan tarkistaa työsopimuksesta työsuhteen kannalta merkittävimmät asiat.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet          

 • Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen

Tuetaan yksilöllisesti       

7. Verokortin hankkiminen tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

KURSSIKERTA 8, Työlainsäädäntö: Työelämässä toimiminen

Kurssikerta 8: Työlainsäädäntö: Työelämässä toimiminen

Sisällöt        

 • Työelämän toimintatavat
 • Työntekijän vastuut ja velvollisuudet työpaikan haastavissa tilanteissa
 • Oman alan työehdot

Tavoitteet   

 • Opitaan toimimaan työelämän sääntöjen mukaisesti.
 • Tutustutaan oman alan työehtosopimukseen.
 • Osataan valvoa omia oikeuksia työsopimusta tehtäessä, palkanmaksuun liittyen ja työsuhteen päättyessä.
 • Saadaan valmiuksia kohdata erilaisia haastavia tilanteita työelämässä, ja keinoja kantaa vastuuta työpaikan ongelmatilanteissa.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen
 • Työpaikan toimintaan ja työhön perehtyminen
 • Työyhteisössä toimiminen

Tuetaan yksilöllisesti       

8. Siirtymätietolomakkeen laatiminen ja siirtymän suunnittelu (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

KURSSIKERTA 9, Perehdytys, työturvallisuus ja oman tulevaisuuden suunnittelu

Kurssikerta 9: Perehdytys, työturvallisuus ja oman tulevaisuuden suunnittelu

Sisällöt        

 • Työhyvinvointi ja itsestä huolehtiminen
 • Perehdytys ja työturvallisuus
 • Oman tulevaisuuden suunnittelu

Tavoitteet   

 • Opitaan mistä asioista hyvinvointi koostuu ja kuinka omasta hyvinvoinnista otetaan vastuuta.
 • Ymmärretään, miten omasta työssäjaksamisesta voidaan huolehtia arjen valinnoilla.
 • Opitaan, että perehdytys on lakisääteinen oikeus, ja saadaan tietoa perehdytyksen merkityksestä ja sisällöistä.
 • Opitaan huolehtimaan tarvittavan tiedon saamisesta uuden työn alkaessa, jotta voidaan toimia työssä turvallisesti ja tehokkaasti.
 • Ymmärretään työsuojelun rooli työturvallisuudesta huolehtimisessa.
 • Saadaan käsitys erilaisista jatkopolkuvaihtoehdoista koulun päättymisen jälkeen, ja kirjataan ylös unelmia ja suunnitelmia lähitulevaisuudelleen.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työpaikan toimintaan ja työhön perehtyminen
 • Työyhteisössä toimiminen
 • Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen

Tuetaan yksilöllisesti       

9. Siirtymäpalaveri (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

KURSSIKERTA 10, Palvelut valmistumisen jälkeen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Kurssikerta 10: Palvelut valmistumisen jälkeen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Sisällöt        

 • TE-palvelut ja muu tuki koulun jälkeen
 • Opitun kertaus ja tavoitteiden saavuttamisen reflektointi
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Tavoitteet   

 • Opitaan tuntemaan TE-palveluiden vastavalmistuneille suunnatut palvelut.
 • Ilmoittaudutaan tarvittaessa työnhakijaksi TE- palveluiden sähköisessä palvelussa.
 • Saadaan tietoa mistä ja kuinka voi saada apua ja tukea eri elämäntilanteissa esimerkiksi nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluista.
 • Opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
 • Kerrataan, mitä kurssin aikana ollaan opittu ja pohditaan miten kurssin tavoitteet sekä itselle asetetut tavoitteet on saavutettu.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työyhteisössä toimiminen

Tuetaan yksilöllisesti       

10. TE-toimistoon ilmoittautuminen tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

 

KURSSIKERTA 1, Kurssin aloitus ja ryhmässä toimiminen

Kurssikerta 1: Kurssin aloitus ja ryhmässä toimiminen

Sisällöt                                          

 • Kurssin sisältö, tavoitteet ja käytännöt
 • Kurssilaisten toiveet ja tarpeet
 • Tutustuminen muihin kurssilaisiin
 • Orientaatio työnhakuun

Tavoitteet          

 • Saadaan tietoa Oma tie työhön -kurssista, ymmärretään kurssin tarkoitus ja tavoitteet, ja pohditaan omia tarpeita ja toiveita kurssiin liittyen. 
 • Ymmärretään, mitä osallistujilta odotetaan ja mihin sitoudutaan niin oppimisen, tehtävien kuin käyttäytymisenkin osalta.
 • Luodaan yhteiset säännöt ja sovitaan luottamuksellisuudesta.
 • Harjoitellaan yhdessä toimimista ja sääntöihin sitoutumista, ja näin opitaan tärkeitä työelämätaitoja.
 • Orientoidutaan työnhakuun.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työpaikan hakeminen
 • Työyhteisössä toimiminen

Tuetaan yksilöllisesti              

 1. Alkukeskustelu (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 2, Omat tavoitteet, johdanto työnhakuun

Kurssikerta 2: Omat tavoitteet, johdanto työnhakuun

Sisällöt                                         

 • Omien tavoitteiden asettaminen
 • Työnhakuun ja työnhaun asiakirjoihin tutustuminen
 • Työpaikkailmoitusten etsiminen
 • Median hyödyntäminen työnhaussa

Tavoitteet          

 • Tutustutaan paremmin muihin kurssilaisiin ja opitaan kunnioittamaan toisia ja toisten kokemuksia.
 • Saadaan käsitystä omista työnhakutaidoista ja oppimisen tarpeista sekä asetetaan tavoitteet omalle oppimiselle ja työnhaulle.
 • Otetaan oma henkilökohtainen tukiverkosto työnhaun avuksi ja opitaan, että työtä voi saada monella eri tavalla.
 • Ymmärretään, että omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella on suuri merkitys työn saannissa.
 • Luodaan työnhakuun sopiva sähköpostiosoite.
 • Tutustutaan sähköisiin rekrytointijärjestelmiin, työnhakukanaviin ja sosiaaliseen mediaan työnhaussa, ja opitaan hyödyntämään näitä.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti

2. Urasuunnittelu työkyky, osaaminen ja haasteet huomioiden (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 3, Omat vahvuudet ja ammatillinen osaaminen

Kurssikerta 3: Omat vahvuudet ja ammatillinen osaaminen

Sisällöt                                         

 • Oman sosiaalisen verkoston hyödyntäminen työnhaussa
 • Omat vahvuudet, ominaisuudet ja osaaminen
 • Eri työtehtävissä vaadittavat ominaisuudet ja itselle sopivan työn löytäminen

Tavoitteet          

 • Opitaan tunnistamaan omaa ammatillista osaamista, henkilökohtaisia vahvuuksia ja kertomaan niistä.
 • Valmistellaan työhakemuksen kirjoittamista.
 • Opitaan millaisia ominaisuuksia erilaisissa työtehtävissä vaaditaan ja pohditaan millainen työ voisi sopia itselle parhaiten.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti

3. Tuen löytäminen omasta tai muusta verkostosta (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 4, Työpaikkailmoitukset ja työnhakuasiakirjat

Kurssikerta 4: Työpaikkailmoitukset ja työnhakuasiakirjat

Sisällöt                                          

 • Työpaikkailmoitusten sisältöön tutustuminen
 • Työnhakuasiakirjat työnhaussa
 • Työhakemuksen ja CV:n kirjoittaminen

Tavoitteet          

 • Opitaan ymmärtämään työpaikkailmoituksissa käytettyjä termejä sekä löytämään ilmoituksista olennainen tieto työtehtävästä ja siihen hakemisesta.
 • Ymmärretään työnhakuasiakirjojen merkitys työnhaussa ja opitaan millainen on hyvä työhakemus.
 • Opitaan vastaamaan työhakemuksella työpaikkailmoitukseen ja muokkaamaan hakemus kuhunkin työpaikkaan sopivaksi.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti              

 4. Työnhakuasiakirjojen laatiminen tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 5, Työnhaku

Kurssikerta 5: Työnhaku

Sisällöt                                         

 • Työnhaku
 • Työnhaun vaiheet
 • Työnhakuasiakirjojen viimeistely

Tavoitteet          

 • Ymmärretään työnhakuprosessin vaiheet ja osataan toimia kaikissa vaiheissa.
 • Viimeistellään työhakemus ja CV, ja ymmärretään huolellisesti tehtyjen työnhakuasiakirjojen merkitys työnantajan näkökulmasta.
 • Opitaan lähettämään työhakemus ja CV työnantajalle sähköpostitse.
 • Haetaan avoimia työpaikkoja tai työssäoppimispaikkoja, ja opitaan käyttämään työnhakupäiväkirjaa työnhaun tukena.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työpaikan hakeminen
 • Median käyttäminen työnhaussa

Tuetaan yksilöllisesti              

 5. Työnhaku tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 6, Työhaastattelu

Kurssikerta 6: Työhaastattelu

Sisällöt                                          

 • Työhaastattelun sisältö ja tarkoitus
 • Työhaastattelussa onnistuminen
 • Työhaastattelutilanteiden harjoitteleminen

Tavoitteet       

 • Ymmärretään työhaastattelun tarkoitus työnantajan ja työnhakijan kannalta.
 • Saadaan tietoa työhaastattelutilanteeseen valmistautumisesta ja siitä mitä työhaastattelussa tapahtuu, ja mitä siellä kysytään.
 • Valmistaudutaan käsittelemään työhaastatteluun liittyvää jännitystä, ja luodaan positiivisia mielikuvia itsestä tulevissa haastattelutilanteissa.
 • Harjoitellaan kertomaan omasta ammatillisesta osaamisesta ja taidoista.
 • Harjoitellaan kertomaan oman työkyvyn rajoituksista rakentavasti ja ennakkoluuloja murtavasti.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työpaikan hakeminen

Tuetaan yksilöllisesti              

 6. Työhaastattelun harjoittelu kahden kesken ja tuettu työhaastattelu (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 7, Työlainsäädäntö: Työssä aloittaminen

Kurssikerta 7: Työlainsäädäntö: Työssä aloittaminen

Sisällöt                                         

 • Työntekijän ja työantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Perustietoa työlainsäädännöstä
 • Työssä aloittaminen: työsopimus ja verokortti

Tavoitteet          

 • Opitaan tuntemaan omat oikeudet ja velvollisuudet työntekijänä.
 • Ymmärretään työhön liittyvien sääntöjen ja sopimusten lainsäädännöllinen perusta.
 • Opitaan mikä on verokortti ja kuinka se hankitaan.
 • Opitaan perustelemaan kirjallisen työsopimuksen merkitys ja osataan tarkistaa työsopimuksesta työsuhteen kannalta merkittävimmät asiat.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen

Tuetaan yksilöllisesti              

7. Verokortin hankkiminen tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 8, Työlainsäädäntö: Työelämässä toimiminen

Kurssikerta 8: Työlainsäädäntö: Työelämässä toimiminen

Sisällöt                                         

 • Työelämän toimintatavat
 • Työntekijän vastuut ja velvollisuudet työpaikan haastavissa tilanteissa
 • Oman alan työehdot

Tavoitteet          

 • Opitaan toimimaan työelämän sääntöjen mukaisesti.
 • Tutustutaan oman alan työehtosopimukseen.
 • Osataan valvoa omia oikeuksia työsopimusta tehtäessä, palkanmaksuun liittyen ja työsuhteen päättyessä.
 • Saadaan valmiuksia kohdata erilaisia haastavia tilanteita työelämässä, ja keinoja kantaa vastuuta työpaikan ongelmatilanteissa.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen
 • Työpaikan toimintaan ja työhön perehtyminen
 • Työyhteisössä toimiminen

Tuetaan yksilöllisesti              

8. Siirtymätietolomakkeen laatiminen ja siirtymän suunnittelu (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 9, Perehdytys, työturvallisuus ja oman tulevaisuuden suunnittelu

Kurssikerta 9: Perehdytys, työturvallisuus ja oman tulevaisuuden suunnittelu

Sisällöt                                         

 • Työhyvinvointi ja itsestä huolehtiminen
 • Perehdytys ja työturvallisuus
 • Oman tulevaisuuden suunnittelu

Tavoitteet          

 • Opitaan mistä asioista hyvinvointi koostuu ja kuinka omasta hyvinvoinnista otetaan vastuuta.
 • Ymmärretään, miten omasta työssäjaksamisesta voidaan huolehtia arjen valinnoilla.
 • Opitaan, että perehdytys on lakisääteinen oikeus, ja saadaan tietoa perehdytyksen merkityksestä ja sisällöistä.
 • Opitaan huolehtimaan tarvittavan tiedon saamisesta uuden työn alkaessa, jotta voidaan toimia työssä turvallisesti ja tehokkaasti.
 • Ymmärretään työsuojelun rooli työturvallisuudesta huolehtimisessa.
 • Saadaan käsitys erilaisista jatkopolkuvaihtoehdoista koulun päättymisen jälkeen, ja kirjataan ylös unelmia ja suunnitelmia lähitulevaisuudelleen.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet  

 • Työpaikan toimintaan ja työhön perehtyminen
 • Työyhteisössä toimiminen
 • Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen

Tuetaan yksilöllisesti              

9. Siirtymäpalaveri (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet

 

KURSSIKERTA 10, Palvelut valmistumisen jälkeen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Kurssikerta 10: Palvelut valmistumisen jälkeen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Sisällöt                                         

 • TE-palvelut ja muu tuki koulun jälkeen
 • Opitun kertaus ja tavoitteiden saavuttamisen reflektointi
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Tavoitteet          

 • Opitaan tuntemaan TE-palveluiden vastavalmistuneille suunnatut palvelut.
 • Ilmoittaudutaan tarvittaessa työnhakijaksi TE- palveluiden sähköisessä palvelussa.
 • Saadaan tietoa mistä ja kuinka voi saada apua ja tukea eri elämäntilanteissa esimerkiksi nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluista.
 • Opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
 • Kerrataan, mitä kurssin aikana on opittu ja pohditaan miten kurssin tavoitteet sekä itselle asetetut tavoitteet on saavutettu.

Opetussuunnitelman kohdan 3.3.2 Työelämätaidot arvioinninkohteet 

 • Työyhteisössä toimiminen

Tuetaan yksilöllisesti              

10. TE-toimistoon ilmoittautuminen tuetusti (kts. Teema: Yksilöllinen tuki)

Kurssikerran ohjelma ja liitteet