Oma tie työhön

Tervetuloa Oma tie työhön -sivustolle!

Tälle sivustolle koottu materiaali on tarkoitettu ammattiin valmistuvien nuorten koulutuksesta työelämään siirtymisen tukemiseen. Materiaalia voidaan hyödyntää niin ammattiopistoissa kuin kunta- ja järjestötoimijoidenkin työllisyyttä tukevassa toiminnassa. Materiaalia kehitettäessä on huomioitu erityisesti työelämään siirtymisessä enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat, mutta materiaali sopii toki hyödynnettäväksi ihan kaikkien ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työelämätaitojen opetukseen, ja soveltaen muillekin ryhmille sekä itseopiskeluun.

Oma tie työhön -kokonaisuus on kehitetty Työ – tie osallisuuteen -projektissa (2012–2015). Työ – tie osallisuuteen -projekti on osa Aspa-säätiön kehittämistoimintaa ja sen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat uudistuivat

Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat uudistuivat 2015

Oma tie työhön -materiaali sisältää yhden kokonaisen esimerkkikurssisuunnitelman, joka vastaa elokuussa 2015 voimaan tulleen ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan pakollisen Työelämätaidot -osa-alueen opintosisältöjä. Työelämätaidot -osa-alueen tavoin Oma tie työhön -esimerkkikurssi on yhden osaamispisteen laajuinen (1 osp). Esimerkkikurssi on suunniteltu toteutettavaksi ammatillisten opintojen viimeisen lukukauden aikana.

Oma tie työhön -sivuston käyttö

Oma tie työhön -sivuston käyttö

Oma tie työhön -sivustolle on koottu erilaisia työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja kehittäviä harjoituksia eri lähteistä. Harjoitukset on koottu teemoittain Materiaalipankkiin. Lisää harjoituksia voi löytää tutkimalla Lähteet & liitteet -välilehden lähdeluetteloa, jossa on sivustolla käytettyjen materiaalien lisäksi lueteltu muita hyviä materiaalilähteitä.

Yhden osaamispisteen (1 osp) laajuinen Esimerkkikurssi on valmis kokonaisuus käytettäväksi työelämätaitojen opiskeluun. Kymmenestä kurssikerrasta koostuva kurssi sisältää noin 20 tuntia kontaktiopetusta, jonka lisäksi kurssilaiset tekevät kotitehtäviä ja saavat tarpeensa mukaista yksilöllistä tukea.

Kukin kahden oppitunnin mittainen (2 x 45 min) kurssikerta on myös tarpeen mukaan muokattavissa. Kurssikerran ohjelman voi avata Word-tiedostona ja ohjelman sisältämiä harjoituksia, tai niiden paikkoja, voi vaihtaa.

Oma tie työhön -materiaalissa käytetyt harjoitukset on merkitty symboleilla, joilla osoitetaan onko kyseessä yksilö-, pari- vai ryhmäharjoitus, kotitehtävä, tietokoneella tehtävä harjoitus vai vierailijan käynti kurssilla tai kurssilaisten vierailukäynti.

Näin Oma tie työhön -kokonaisuus kehitettiin

Näin Oma tie työhön -kokonaisuus kehitettiin

Oma tie työhön -kokonaisuus on kehitetty Työ – tie osallisuuteen -projektissa. Projekti käynnistettiin kehittämään ratkaisua tilanteeseen, jossa ammattiopistoista valmistuvat erityistä tukea opintoihinsa tarvinneet nuoret jäivät usein ilman tukea koulun päätyttyä ja työllistyminen oli ammattiin valmistumisesta huolimatta vaikeaa. Projektin tavoitteeksi asetettiin ryhmämuotoisen tukikokonaisuuden kehittäminen opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen. Kehittämisyhteistyöhön lähtivät mukaan Keskuspuiston ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ja Lihastautiliitto.

Kehittämistyön vaiheet

Tukikokonaisuutta pilotoitiin aluksi ammatillisten opintojen päättymisen jälkeen kokoontuneina pienryhminä Helsingissä ja Kouvolassa (vuonna 2012) ja tämän jälkeen Tie työhön -kursseina Valkeakoskella ja Oulussa (vuonna 2013). Tuen aikaistamiselle nähtiin kuitenkin selkeä tarve. Niinpä vuonna 2014 pilottitoiminta toteutettiin ammattiopistoissa opiskelijoiden viimeisen lukukauden aikana järjestettyinä Tie työhön -kursseina (1 ov). Mukana olivat Oulun seudun ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto sekä Keskuspuiston ammattiopisto Helsingissä.

Kaiken kaikkiaan tukikokonaisuutta on pilotoitu yhteensä 47 ammattiin valmistuvan tai valmistuneen, erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa neljällä eri toiminta-alueella. Yhteistyökumppaneina kurssien toteuttamisessa ovat toimineet alueellisten ammattiopistojen lisäksi kuntien nuorisotyön ja työllisyysalan toimijoita.

Nuorten työelämään siirtymisen tukeminen

Nuorten työelämään siirtymisen tukeminen

Oma tie työhön -kokonaisuuden tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten pääsyä työelämään. Työelämällä tarkoitetaan palkkatyötä avoimilla työmarkkinoilla. Ammattiin valmistuville nuorille pyritään antamaan valmiuksia hakea itsenäisesti töitä, aloittaa uudessa työssä sekä toimia työssä työelämän edellyttämällä tavalla. Kurssilla harjoitellaan omien vahvuuksien ja ammatillisen osaamisen tunnistamista, sekä niiden esiintuomista työnhaussa.

Työ – tie osallisuuteen -projektissa saatujen kokemusten perusteella nuorten työllistymisen tukemisessa ammattiin valmistumisen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheessa keskeistä on alueellinen sektorirajat ylittävä yhteistyö. Erityistä tukea opintoihinsa saaneen nuoren on valmistuttuaan tärkeää siirtyä saumattomasti ammattiopistossa saadun tuen piiristä muiden oman alueen palveluiden, kuten nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden pariin. Ryhmämuotoisen kurssin lisäksi moni nuori tarvitseekin yksilöllistä tukea. Yksilöllisen tuen ja työllistymisen toteutumiseksi tarvitaan verkostoyhteistyötä.

Oma tie työhön -kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: Oma tie työhön -kurssista ryhmässä, yksilöllisestä tuesta ja verkostoyhteistyöstä. Materiaalipankista löytyy teema Yksilöllinen tuki, jossa kerrotaan kuinka yksilöllistä tukea ja verkostotyötä voidaan toteuttaa ammattiopistojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Oma tie työhön -kokonaisuus:

Itsenäisesti kohti avoimia työmarkkinoita

Kokonaisuuden tavoitteena on myös, että jokaisella kurssille osallistuvalla on suunnitelmia opintojen jälkeistä aikaa varten sekä kontakteja niin TE -palveluihin kuin muihinkin oman alueen palveluihin, jotta nuori saa tarvitsemansa avun uudessa elämänvaiheessa. Kunkin nuoren verkosto muotoutuu hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Esimerkki nuoren verkostoista: