Yksilöllisen tuen polku kunkin kurssilaisen kanssa noudattaa erilaisia vaiheita kurssilaisen tarpeista riippuen. Jotta yksilölliset tarpeet saadaan selville, on kaikkien kurssilaisten kanssa hyvä käydä kohdan 1. mukainen alkukeskustelu. Alkukeskustelussa sovitaan yksilöllisen tuen seuraavat vaiheet. Alkukeskustelut antavat kurssin kouluttajalle kokonaiskuvan kurssilaisten olemassa olevasta osaamisesta ja tuen tarpeista.

Yksilöllisen tuen toteuttaja voi alkukeskustelun jälkeen olla muukin kuin kurssin kouluttaja. Yksilöllistä tukea voivat antaa esimerkiksi joku muu oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, nuorisopalveluiden työntekijä tai kurssilaisen oma perheenjäsen.

Jokaisen numeroidun vaiheen alla on pdf-tiedosto, josta löytyy lisää tietoa kustakin vaiheesta. Lisäksi mukana ovat vaiheessa tarvittavat liitetiedostot.

1. Alkukeskustelu

Alkukeskustelu on kurssilaisen ja kurssin kouluttajan kahdenkeskinen tuokio, jossa keskustellaan kurssilaisen työelämätavoitteista, työ- ja toimintakyvystä sekä mahdollisista tuen tarpeista työelämään siirtymiseen liittyen.

2. Urasuunnittelu työkyky, osaaminen ja haasteet huomioiden

Tehdään kurssilaisen kanssa suunnitelmia ja valmisteluja työllistymisen esteiden ylittämiseksi sekä urasuunnitelma useine vaihtoehtoineen. Kartoitetaan tukimuodot, apuvälineet ja työn räätälöinnin mahdollisuudet kurssilaisen työllistymisen ja työssä suoriutumisen edistämiseksi. Kartoitetaan kurssilaisen työnhakualueelta työpaikat, joissa voisi olla kurssilaiselle sopivia työtehtäviä.

3. Tuen löytäminen omasta tai muusta verkostosta

Kurssilla laaditaan verkostokartta, jota täydennetään henkilökohtaisessa tapaamisessa. Kurssilaisen kanssa käydään tarkemmin läpi, kuka hänen lähipiirissään voi olla hänen tukenaan ja millaista tukea työllistymiseen ja työssä pysymiseen liittyen on hänen verkostossaan saatavilla. Jos kurssilaisella on tuen tarpeita, joissa hänen lähiverkostonsa ei voi olla avuksi, saatetaan kurssilainen hänen omalla suostumuksellaan muun tuen piiriin.

4. Työnhakuasiakirjojen laatiminen tuetusti

Kurssin kouluttaja tai muu henkilö auttaa kurssilaista työhakemuksen ja CV:n kirjoittamisessa kurssilaisen avuntarpeen mukaisesti. Tavoitteena on, että kurssilainen kirjoittaa asiakirjat itse, mutta lopputulos vastaa näille asiakirjoille asetettuja standardeja ja kirjoitustapaa. Apuna käytetään malliasiakirjoja ja valmiita asiakirjapohjia.

5. Työnhaku tuetusti

Tuetaan kurssilaista hakemaan töihin avoimiin työpaikkoihin tai työssäoppimispaikkoihin. Etsitään hakukoneilla ja muita väyliä hyödyntäen työpaikkailmoituksia. Tulkitaan työpaikkailmoituksia yhdessä ja lähetetään sopiviin paikkoihin työhakemukset ilmoituksen määrittelemällä tavalla (esim. sähköpostilla, sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, sosiaalisessa mediassa tai tulosteena postitse). Opetellaan yhdessä työnhakupäiväkirjan käyttö.

6. Työhaastattelun harjoittelu kahden kesken ja tuettu työhaastattelu

Harjoitellaan työhaastattelutilanteita kahden kesken kurssilaisen kanssa. Tarvittaessa lähdetään tueksi kurssilaisen oikeisiin työhaastattelutilanteisiin. Työhaastattelua voidaan harjoitella myös järjestämällä harjoitustyöhaastattelu työssäoppimispaikkaan hakeuduttaessa.

7. Verokortin hankkiminen tuetusti

Tuetaan kurssilaista hänen työtilanteeseensa sopivan verokortin hankkimisessa. Valitaan verokortin hankkimiseen tapa, jota kurssilainen todennäköisesti osaa jatkossa käyttää itsenäisesti: verokortin voi hankkia nettipalvelusta, puhelimitse tai käymällä verotoimistossa.

8. Siirtymätietolomakkeen laatiminen ja siirtymän suunnittelu

Laaditaan yhdessä kurssilaisen kanssa siirtymätietolomake seuraavaa palvelu- tai tukitahoa varten. Kuvaillaan lomakkeeseen lyhyesti kurssilaisen ammatilliset vahvuudet ja tuen tarpeet.

9. Siirtymäpalaveri

Mietitään yhdessä kurssilaisen kanssa, millaista tukea hän kurssin jälkeen tarvitsee työllistymiseensä ja mitkä tahot tätä tukea tarjoavat. Kutsutaan kurssilaisen tuen tarpeen kannalta merkittävät tahot siirtymäpalaveriin, jossa kurssilainen, kurssin vetäjä ja muita kurssilaisen tuntevia henkilöitä yhdessä keskustelevat kurssilaisen tilanteesta, työllistymisen mahdollisuuksista ja tuen tarpeista. Palaverissa sovitaan vastuunjaosta ja aikatauluista.

10. TE-palveluihin ilmoittautuminen tuetusti

Kurssilaista tuetaan ilmoittautumisessa työnhakijaksi TE-palveluihin. Ilmoittautuminen tehdään TE-palveluiden sähköisessä palvelujärjestelmässä henkilökohtaisella kirjautumisella. Sähköistä palvelujärjestelmää voi käyttää missä tahansa tai ilmoittautumisen voi mennä tekemään TE-palveluiden tietokoneelle, jolloin saa tarvittaessa tukea myös TE-palveluiden verkkoneuvojalta (toimistosta riippuen).