RYHMÄVALMENNUKSEN TAVOITTEET

Tavoitteet:

  • on tukea ja vahvistaa osallistujien aktiivista roolia työn haussa
  • lisätä tietoa työelämän pelisäännöistä ja työhyvinvoinnista.

Ryhmässä:

  • korostetaan työnhakijan omia vahvuuksia ja onnistumisia työelämään pääsyn tukipilareina
  • päästään jakamaan kokemuksia vertaisryhmässä
  • vahvistetaan työelämävalmiuksia
  • harjoitellaan työelämässä vaadittavia sosiaalisia taitoja
  • voimavarat ja motivaatio vahvistuvat

Ryhmävalmennuksen aihepiirit ovat valikoituneet kohderyhmän, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden, tuen tarpeiden mukaan. Ryhmäpäivissä teemoja käsitellään toiminnallisten menetelmien avulla yksilö, pari- ja ryhmätyöskentelyn muodossa.

RYHMÄVALMENNUKSEN RAKENNE

Sivustolta löydät ryhmävalmennuksessa käytetyt menetelmät kohdasta koulutusmateriaali. Menetelmiä voi käyttää sekä yksittäin että kokonaisen työnhakijoiden valmennuspaketin kasaamiseen.

Silta työhön -projektin mallissa työhönvalmennusryhmät ovat kokoontuneet kolme kertaa, kuusi tuntia kerrallaan.

Työhönvalmennus jakautuu kolmeen pääteemaan, joita ovat työnhaku, työelämävalmiudet ja työhyvinvointi.  Näiden otsikoiden alta löydät edelleen jaoteltuina osioissa käsitellyt aiheet sekä menetelmäehdotuksia niiden käsittelyyn. Työhönvalmennuksessa käytettävät menetelmät on kirjoitettu auki teemojen alle pdf-tiedostoihin ja ryhmässä tarvittava koulutusmateriaali on liitteenä. Liite kansiosta voit siis tulostaa tehtävissä tarvittavat lomakkeet.

Seuraavista liitteistä löytyy koulutuksen suunnittelijalle hyödyllinen esimerkki Silta työhön -projektin mukaisen kolmipäiväisen koulutuksen koulutusaikataulusta. Lisäksi liitteenä on esimerkki palautelomakkeesta.