• Ryhmävalmennuksen materiaalit ja menetelmät löytyvät myös kokonaisuudessaan tästä oppaasta : Tyohonvalmennusopas.pdf

TYÖNHAKU

TYÖNHAKU

Työllistymisen edistämiseksi hyvät työnhakutaidot ovat erittäin tärkeitä. Työnhaku vaatii aikaa ja keskittymistä sekä taitoja löytää itseä kiinnostavia työpaikkoja.

Tämän osion tavoitteena on oppia tekemään hyvä työhakemus sekä ansioluettelo itsenäisesti ja opastaa käyttämään erilaisia tietolähteitä, joista avoimia työpaikkoja voi etsiä.

Ryhmäläisiä ohjataan myös pohtimaan, mitä tai miten kertoa itsestään, työttömyyden syistä sekä mahdollisesta vammastaan työhakemuksissa ja työhaastattelutilanteessa.

Tavoitteena on myös saada lisävalmiuksia omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamiseen. Työelämään liittyy tietynlaisia sääntöjä, jotka jokaisen työntekijän on hyvä tunnistaa. Osa näistä on kirjoittamattomia käyttäytymissääntöjä ja osa työntekijän oikeuksia sekä velvollisuuksia, joiden selvittäminen on tärkeää uuteen työpaikkaan mennessä.

Työnhakuosiossa kerrotaan myös erilaisista tuetuista reiteistä ja tukimuodoista, jotka voivat helpottaa työelämään pääsyä.

TYÖNHAKUASIAKIRJAT

OMAN OSAAMISEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT

Sisällöt                              

 • Työaika
 • Poissaolot
 • Ruokailu
 • Tupakointi, alkoholi
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Pukeutuminen
 • Ammatillisuus

Huomioitavaa

 • Eri työpaikoilla käytännöt voivat vaihdella, mutta on hyvä ymmärtää mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota uuteen työpaikkaan tullessa.

 

ERILAISET TYÖLLISTYMISPOLUT JA –TUET

Sisällöt                              

 • Työkokeilu (Kela ja TE-palvelut)
 • Oppisopimuskoulutus
 • Palkkatuettutyö
 • Kuntouttava työtoiminta
 • Työpaja
 • Työtoiminta
 • Työolosuhteiden järjestelytuki työnantajalle

Huomioitavaa

 • Omat mahdollisuudet työllistymistä edistäviin tukipalveluihin voi selvittää TE-palveluista tai Kelasta.

 

TYÖELÄMÄVALMIUDET

TYÖELÄMÄVALMIUDET

Työelämältä ja työntekijöiltä odotetaan nykyisin monipuolisia valmiuksia ja kykyjä. Osion tavoitteena on ymmärtää ajankäytön muutoksia siirryttäessä työelämään. On tärkeää muistaa levon ja vapaa-ajan merkitys työn teon ohella. Työnhakijoita kehotetaan myös pohtimaan, mitä he haluavat kertoa itsestään työyhteisölle. Mitä uusien työkavereiden on tärkeää tietää minusta ja mitkä asiat ovat henkilökohtaisia?

Työelämävalmiudet ja ammatillinen pätevyys ovat yksinkertaisimmillaan sitä, että työnhakijalla on työhön vaadittava toiminnallinen taito. Tavoitteena on saada ymmärrystä omasta itsestä työntekijänä. Minkälaisia vahvuuksia minulla on työnhakijana ja mitkä ovat vielä kehittämisen kohtiani? Tavoitteena on myös tarkentaa omia työllistymisen odotuksia sekä selkeyttää itselle kuinka valmis olen siirtymään työelämään.

Osalla ryhmään osallistuneista ei ole ollenkaan aikaisempaa oman alan työkokemusta, he ovat olleet pitkään poissa työelämästä tai lähdössä kokeilemaan itselleen uutta alaa. Oman alan ammattinimikkeiden tunteminen ja työtehtävien konkreettisen sisällön ymmärtäminen on työllistymisen ja työtehtävissä onnistumisen kannalta oleellista. Lisäksi pohditaan minkälaisia asioita ja ominaisuuksia työnantajat omalla ammattialalla arvostavat. Tavoitteena on saada työnhakijalle realistinen käsitys halutusta/toivotusta työtehtävästä. Työelämävalmius osion tavoitteena on myös työnhakijoiden oman työllistymisen motivaation kasvattaminen ja työllistymisen merkityksen ymmärtäminen oman elämän näkökulmasta.

TYÖELÄMÄÄN VALMISTAUTUMINEN

Sisällöt         

 • Mitä ja miten kerron itsestäni työpaikalla?
 • Ajankäyttöympyrä

Huomioitavaa

 • Monen pitkään työttömänä olleen työnhakijan tai ensimmäistä kertaa työllistyvän henkilön voi olla vaikeaa luopua omasta vapaa-ajastaan ja sovittaa työntekoa omaan elämään niin, että levolle ja vapaa-ajallekin jää vielä aikaa
 • Työelämään siirtymisen valmiuksia on tärkeää tarkastella esimerkiksi kuntoutujien kanssa ja tilanteissa, joissa työelämään ollaan siirtymässä kokeilujakson kautta.

 

MINÄ TYÖNTEKIJÄNÄ

Sisällöt         

 • SWOT-analyysi: Mitä työ minulta vaatii?
 • Työhönvalmiuspuu: Kuinka valmis olet työelämään?
 • Omat odotukset työlle/ työllistymiselle
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Huomioitavaa

 • Työn merkitystä omassa elämässä voi olla vaikea hahmottaa muusta kuin palkan näkökulmasta. On tärkeää miettiä miksi haluan työelämään ja mitä se minulta vaatii.

 

TYÖELÄMÄN VAATIMUKSET

Sisällöt         

 • Työn sisältö ja työnkuva: mitä tuleva työ on?
 • Mitä taitoja ja ominaisuuksia työnantajat työntekijöiltä odottavat ja vaativat?

Huomioitavaa

 • Kaikilla työnhakijoilla ei ole tiedossa omaa ammattialaa, jolloin tehtävissä kannattaa keskittyä työnhakijaa yleisesti kiinnostaviin työtehtäviin ja ammatillisten vaatimusten realisoimiseen.

 

TYÖMOTIVAATIO

Sisällöt                              

 • Myönteiset ajatukset työstä
 • Mikä motivoi lähtemään töihin?
 • Oma työllistymisen tavoite
 • Työelämän aarrekartta
 • Motivaatioportaat
 • Minulle sopiva työ

Huomioitavaa

 • Motivaation löytäminen sekä työnhakuun että työelämässä jaksamiseen on työelämään kiinnittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
 • Ajatusten suuntaaminen työmyönteisyyteen ja itselle sopivan työn pohtimiseen on motivaation kannalta keskeistä.

 

TYÖHYVINVOINTI

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointi osion tavoitteena on selvittää osallistujille, mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä opastaa heitä tunnistamaan mahdolliset työuupumuksen riskitekijät. Tuleva työpaikka tai työtehtävä voi vaatia uudenlaista ajanhallintaa ja voimavaroja. Työhyvinvointia pyritään tarkastelemaan laaja-alaisesti työpaikkaan, työyhteisöön ja yksilöön itseensä liittyvinä tekijöinä.

Erilaiset työn tekemisen tavat ja tavat suhtautua työhön vaikuttavat omaan työssä jaksamiseen, joten omakohtainen työn merkityksen pohtiminen on motivaation kannalta oleellista. Työhyvinvointi ei ole vain uupumuksen tai väsymyksen oireiden puuttumista, vaan myös positiivista suhtautumista työhön ja työn imua.

Jokaisella työntekijällä on osuutensa siinä, miten työyhteisö voi ja miten itse voi. Hyvinvoivassa työyhteisössä on tilaa ja mahdollisuuksia tiedon ja kokemuksen hyödyntämiselle, yhdessä tekemiselle ja uuden oppimiselle. Hyvinvoiva työyhteisö pystyy paremmin ottamaan vastaan myös uusia jäseniä. Työssä uupumisen hälytysmerkkien tunnistaminen ajoissa on tärkeää, sillä työssä uupumisen varhainen tunnistaminen voi ennalta ehkäistä vakavampia työterveyteen ja työkykyyn vaikuttavia sairauksia.

TYÖHYVINVOINNIN KÄSITTEITÄ

Sisällöt           

 • Mitä on hyvinvointi?
 • Työhyvinvoinnin -käsite
 • Työuupumus ja kiire
 • Työssä jaksaminen ja työn imu

Huomioitavaa

 • Työhyvinvoinnin käsitteiden avaaminen on ryhmävalmennuksen luentomuotoisin osuus.

 

OMA TYÖHYVINVOINTI

Sisällöt           

 • Omat voimavarat työssä
 • Työn merkitys itselle
 • Terve itsekkyys voimavarana
 • Voimavara-akku
 • Työnilon ainekset

Huomioitavaa

 • Käsitteiden avaaminen yksinkertaisesti ja kytkeminen osallistujien omaan kokemukseen keskustelujen kautta auttaa ymmärtämään, mitä työhyvinvointi heille merkitsee sekä kannustaa osallistujia kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseensa.

 

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Sisällöt           

 • Mitä sisältyy työntekijän työhyvinvointiin?
 • Työhyvinvoinnin merkitys työnantajalle
 • Miten voin itse vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin?
 • Työssä jaksaminen ja työpaikan voimavarat
 • Minä työyhteisön jäsenenä
 • Syrjimätön työyhteisö

Huomioitavaa

 • Työhyvinvoinnista puhuminen myös työyhteisön kannalta kannustaa työnhakijoita pohtimaan sen merkitystä myös työnantajan näkökulmasta.
 • Jokainen työyhteisön jäsen on osaltaan vastuussa työyhteisön ilmapiiristä