LÄHTEET JA LISÄMATERIAALI

Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä, julkaisu. Invalidiliiton Järvenpää koulutuskeskus: http://www.ijkk.fi/mahis/pdf/3174_Invalidiliitto_Mahis_tyohon_Uraohjauksen_kasikirja.pdf. Luettu 8.9.2014.

Alasoini, Tuomo - Järvensivu, Anu - Mäkitalo, Jorma 2012. Suomen työelämä vuonna 2030

Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä. TEM raportteja 14/2012. https://www.tem.fi/files/33103/TEMrap_14_2012.pdf. Luettu 29.9.2014.

Alho, Linnea – Viitamaa-Tervonen, Outi – Juuti, Pauli 2007. Mahmoud, Mertsi ja Maija: Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki. SAK, EK, STTK ja AKAVA.

April, Kurt - Shockley, Marylou 2007. Diversity: new realities in a changing world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Arikoski, Juha - Sallinen, Mikael 2007. Vastarinnasta vastarannalle: johda muutos taitavasti. Helsinki: Johtamistaidon opisto: Työterveyslaitos.

Aspa-säätiö 2013. SäätiönSysteemit2013. Perehdytyksen muistilista.

Colliander, Annaliisa – Ruoppila, Isto – Härkönen, Leena-Kaisa 2009. Yksilöllisyys sallittu – Moninaisuus voimaksi työpaikalla. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ekholm, Elina 2009. Monimuotoisuus ja esteettömyys. Näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä 1/2012: työelämän sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot.

http://www.takk.fi/fileadmin/user_upload/pdf/hankkeet_pdf/ENO_Kasikirja_010212.pdf. Luettu 8.9.2014.

Erkko, Anna. - Hannukkala, Marjo. 2013. Mielenterveys voimaksi. 2. uudistettu painos. Suomen Mielenterveysseura.

Gustafsson, Henrik 2014. Positiivinen erityiskohtelu työelämässä. Vates-päivät 2014 seminaariesitys.

Hakala, Liisa - Manka, Marja-Liisa - Harju, Riitta - Nuutinen, Sanna 2010. Työn iloa ja imua - työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tampere: Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopisto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan sosiaalirahasto. Kuntoutussäätiö. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf. Luettu 5.8.2014

Hanski, Soile 2014. Työssä jaksaminen, työn iloa ja imua. Työpaikkavalmentajakoulutus 12.12.2013. Luentomateriaali.

Helin, Kari 1998. Yhdessä menestymisen taito. Imatra: Innotiimi.

Helo-Calenius, Eija 2013. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Työpaikkavalmentajakoulutuksen luentomateriaali 15.10.2013. RATaMOT.

Hemming, Mia 2012. Selkeää palautetta, kiitos!. TTT-lehti 5/2012.

Hirvonen, Maija (toim.) 2009. Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Hyvä perehdytys -opas 2007. Lahden ammattikorkeakoulu. http://www.lpt.fi/lamk/julkaisu/perehdyttamisopas.pdf. Luettu 8.9.2014.

Härkäpää, Kristiina – Järvikoski, Aila 2011. Kuntoutuksen perusteet. Helsinki: WSOY-pro.

Johnstone, Keith 1979. Impro – Improvisation and The Theatre. Lontoo: Faber and Faber Ltd.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 2006. Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen

- ohjeita henkilöstön edustajille. http://www.jhl567.com/@Bin/123940/ep%C3%A4asiallisuus+ja+kiusaus.pdf. Luettu 11.9.2014.

Järvinen, Raija (toim.) 2004. Yhteiskuntavastuu: näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tampere : Tampere University Press.

Järviniemi, Päivi 2011. Suomen työelämän muutoskuvia 2000 – luvulla – Tutkimuksesta vaikuttavaan kehittämiseen? TEM-analyyseja 35/2011. http://www.tem.fi/files/30500/Suomen_tyoelaman_muutoskuvia_2000_luvulla.pdf. Luettu 29.9.2014.

Kauppinen, Kaisa – Toivanen, Minna 2002. Tasa-arvo tavoitteena, perustana erilaisuus ja monimuotoisuus. Teoksessa Lindström, Kari – Leppänen, Anneli (toim.) Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Helsinki: Työterveyslaitos.

Keva 2012: Työssä jaksaminen. Aktiivinen tuki. Puheeksiottamiskeskusteluun valmistautuminen.

Kunnat.net. Perehdyttämisen muistilista. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/johtaminen/esimiesty%C3%B6/perehdyttaminen/Documents/Perehdytt%C3%A4misen%20muistilista.pdf. Luettu 8.9.2014.

Kuure, Tapio - Perttu, Helinä (toim.) 2007. Arvot, arvostukset ja luottamus nuorten elämässä. Jyväskylä : Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, Likes, Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö, Linet, (Jyväskylän yliopistopaino).

Laitinen, Matti (toim.) 2013. Miksi joka paikkaan pitää päästä. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Lassila, Jukka - Valkonen, Tarmo 2002. Sosiaalimenot ja väestön ikääntyminen. Helsinki: Taloustieto.

Kvist, Hasse - Kilpiä, Teemu 2006. Muutosaskeleita. Lohja: Performance Power Associates.

Leinonen, Kristiina 2014a. Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena - Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta. Metropolia-ammattikorkeakoulu.

Leinonen, Kristiina 2014b. Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena, 2/14 Suuntaaja-lehti: http://www.aspasaatio.fi/suuntaaja/suuntaaja-22014/ty%C3%B6paikkavalmentaja-osaty%C3%B6kykyisen-henkil%C3%B6n-ty%C3%B6llistymisen-tukena. Luettu 8.9.2014.

Linnakangas, Ritva – Suikkanen, Asko – Savtschenko, Victor – Virta, Lauri 2006. Uuden alussa vai umpikujassa? Vammaiset matkalla yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. Stakesin raportteja 15/2006.

Lintinen, Milka 2013a. Erilaiset työllistymispolut. Luentodiat (LIITE 1.6). Aspa-säätiö.

Lintinen, Milka 2013b. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi, luentomateriaali. Aspa-säätiö.

Moilanen, Liisa - Haapanen, Ari 2006. Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus: hyvät käytännöt yrityksen arjessa. Helsinki : Työministeriö.

Moisio, Elina - Martikainen, Tuomas 2006. Kykyjen mosaiikki: suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä moninaisuudesta työelämässä vuonna 2020. Delfoi-paneelin tuloksia. Helsinki: Väestöliitto.

Nektaria. http://www.nektaria.fi/site/.

Nevala, Marika - Turpeinen, Merja 2013: Uusi TOP 10 -lista tukee nuoren maahanmuuttajan perehdyttämistä http://www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/integroituminen_tyohon_ja_tyopaikalla/perehdytys/Documents/NuMaT_Tuotekortti_web_LOPULLINEN%20VERKKOVERSIO.pdf. Luettu 8.9.2014.

Niemi, Petri 2014. Oppilaanohjaus. http://www.oppilaanohjaus.fi/index.php. Luettu 9.9.2014.

Niemi-Pynttäri, Merja 2013. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaustyössä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti.  http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/. Luettu 9.9.2014.

Nissinen, Leena. Nelikenttä uupumisen riskin arviointiin sekä hyvinvointisuunnitelman tekoon. www.acoma.fi.

Nissinen, Leena 2013. Myötätunto työssä. Myötätuntouupumisen riski ja ehkäisy ammatillisessa kasvussa. Samassa veneessä - verkostoitumis- ja koulutuspäivä 29.11.2013. Luentomateriaali.

Nivala, Elina – Saastamoinen, Mikko (toim.) 2007. Nuorisokasvatuksen teoria: perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Opetushallitus 2012: Oppilas- ja opiskelijahuollon opas. Puheeksiottaminen varhaisena dialogina.

Opetushallitus, oppisopimuskoulutus: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/oppisopimuskoulutus

Osaava ohjaus -projekti 2010–2013. Harppausvalmentaja-materiaali.

Pajamäki, Osku 2011. Perintö vai perintä. Helsinki: Helsinki-kirjat.

Paukkeri-Reyes, Sirpa 2014. Mikä on työpaikkavalmentaja? Luentodiat (LIITE 1.1). Aspa-säätiö.

Peavy, R.Vance 2001. Elämäni työkirja. Psykologien kustannus Oy: Helsinki.

Pesola, Kirsti 2009. Esteettömyysopas. Invalidiliitto http://www.invalidiliitto.fi/files/attachments/esteettomyysopas_pdf.pdf

Pikkusaari, Suvi 2013. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja ohjaustyö, Työpaikkavalmentajakoulutuksen luentomateriaalit 5.11.2013, Wellabled Oy

Poikonen, Piritta - Silvola. Timo 2013.  Mistä rahat?: hoivan rahoituksen tasapainoa etsimässä. Helsinki: Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva, (Tampere : Tammerprint).

Pärnänen, Anna – Okkonen, Kaisa-Mari (toim.) 2009. Työelämän suurten muutosten vuosikymmenet. Helsinki: Tilastokeskus.

Routarinne, Simo 2004. Improvisoi! Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi Spolin.

Ruotsalainen, Kaija 2012. Huoltosuhde aiheuttaa huolta. Tilastokeskus. http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-06-04_001.html. Luettu 29.9.2014.

Räty, Tarja 2014. 10 kikkaa parempaan työilmapiiriin. Kymen-sanomat 7.4.2014. Haastattelu

Sosiaali- ja terveysministeriö 2014. Työsuojelulainsäädäntö. http://www.stm.fi/tyoelama/tyosuojelu/lainsaadanto. Luettu 9.9.2014.

Suomen Mielenterveysseura. Kyllin hyvä työyhteisö. http://www.mielenterveysseura.fi/files/72/Kyllin_hyva.pdf. Luettu 1.10.2014.

Suomen Mielenterveysseura 2014. Mielen hyvinvoinnin opetus, Mielenterveystaidot kasvuun -hankkeet, Mielenterveyden käsi. http://www.mielenhyvinvoinninopetus.fi/material/kasi.pdf. Luettu 5.8.2014

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731. Luettu 8.9.2014.

Talentia 2011. Työhyvinvointia hyvinvointityöhön. http://www.talentia.fi/files/1599/Tyohyvinvointia_hyvinvointityohon100112Kansilla.pdf. Luettu 11.9.2014.

TE-palvelut 2014. Tukea työllistymiseen, mm. työkokeilusta tietoa. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html. Luettu 8.9.2014.

TE-palvelut 2014. Palkkatuki. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html. Luettu 8.9.2014.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014. Huolen puheeksiottaminen varhain ja dialogisesti. http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/verkostodialogiset_menetelmat/huolen_puheeksi_ottaminen. Luettu 11.9.2014.

Toivainen, Teuvo 2012. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen opas. http://www.hyvejohtajuus.fi/7839/palautteen-antamisen-ja-vastaanottamisen-opas/. Luettu 11.9.2014.

Työelämään.fi 2014a. Työsuhde. http://tyoelamaan.fi/tyosuhde. Luettu 8.9.2014.

Työelämään.fi 2014b. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. http://tyoelamaan.fi/tukea-tyoelamassa/luottamusmies-ja-tyosuojeluvaltuutettu/. Luettu 1.10.2014.

Työelämänpelisäännöt.fi 2014. Työelämänpelisäännöt. http://www.tyoelamanpelisaannot.fi/. Luettu 1.10.2014.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2014. Yhteiskuntavastuu. https://www.tem.fi/yritykset/yhteiskuntavastuu. Luettu 29.9.2014.

Työsopimuslaki 26.1.2001/55. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055. Luettu 8.9.2014.

Työsuojeluhallinto 2013.  Tapaturmat ja ammattitaudit. http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyoolojenseuraukset. Luettu 29.9.2014.

Työterveyslaitos 2013a. Työhyvinvointi. http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/Sivut/default.aspx. Luettu 8.9.2014.

Työterveyslaitos 2013b. Perehdytyksen TOP 10 -tsekkauslista. http://www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/integroituminen_tyohon_ja_tyopaikalla/perehdytys/Documents/NuMaT_Tuotekortti_web_LOPULLINEN%20VERKKOVERSIO.pdf. Luettu 8.9.2014.

Työterveyslaitos 2013c. Hyvinvointi työpaikoilla. http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/terveyden_edistaminen_tyopaikalla/sivut/default.aspx. Luettu 29.9.2014.

Työterveyslaitos 2014. Työn imu. http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyon_imu/Sivut/default.aspx. Luettu 29.9.2014.

Työturvallisuuskeskus a. Työsuojeluvaltuutettu. http://www.ttk.fi/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojelun_yhteistoimintahenkilosto/tyosuojeluvaltuutettu. Luettu 1.10.2014.

Työturvallisuuskeskus b. Johtaminen. http://www.ttk.fi/tyoelaman_kehittaminen/tyoyhteisotaidoilla_tulosta/johtaminen. Luettu 1.10.2014.

Työturvallisuuskeskus 2007. Perehdyttämisen tarkistuslista perehdyttäjälle ja perehdytettävälle. http://www.ttk.fi/files/1217/Perehdyttamisen_tarkistuslista.pdf. Luettu 8.9.2014.

Työturvallisuuskeskus 2009. Työhön perehdyttäminen ja opastus – ennakoivaa työsuojelua http://www.tyoturva.fi/files/800/Tyohon_perehdyttaminen2009.pdf. Luettu 8.9.2014.

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738. Luettu 8.9.2014.

Vates-säätiö. Avotyötoiminnasta palkkatyöhön –esite. http://www.vates.fi/palkkatyohon. Luettu 8.9.2014.

VATES-säätiö 2014. Positiivinen erityiskohtelu – lupa tukea. Kyvyt käyttöön -lehti 1/2014, s. 20-21.

Väestöliitto 2014. Maahanmuuttajien määrä. http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja-ja-linkkeja/tilastotietoa/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-maara/. Luettu 29.9.2014.

Wrzwsniewski, Amy - Dutton, Jane E. 2001: Crafting A Job: Revisioning Employees as active crafters of their work. Academy of Management Review 2001, vol. 26, No 2, 179-201. http://webuser.bus.umich.edu/janedut/POS/craftingajob.pdf. Luettu 8.9.2014.

Yhdenvertaisuus.fi 2014. Sisäministeriö / Ministeriön oikeusyksikkö / Yhdenvertaisuus etusijalle -hanke. http://www.yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuus/mika-on-syrjintaa/. Luettu 11.9.2014.

Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021. Luettu 8.9.2014.

 

Videolähteet:                         

Esteettömyys. Julkaisija Invalidiliitto ry. 25.9.2013. http://youtu.be/JN0O3gnn5hk

Esteetön kulku Turussa. Julkaisija Turun kaupunki – Åbo stad – City of Turku. 1.12.2010. http://youtu.be/9Mp9lRhDleQ

Jukka Jokiniemi, Innojok Oy. Julkaisija Asenne meininki, 7.11.2012. https://www.youtube.com/watch?v=feaFrAdLqGg

Osallisuus. Julkaisija Invalidiliitto ry. 25.9.2013. http://youtu.be/bFLs0RzJFSk

Palvelukseen halutaan. Julkaisija Invalidiliitto ry. 25.9.2013. http://youtu.be/pn7VLwuAwHA

 

Lisämateriaali ja kirjallisuus:

BOKSI 2010. Työkaluja järjestökouluttajille. OK-opintokeskuksen tuottama verkkomateriaali. http://jarjestokouluttaja.ok-opintokeskus.fi/. Luettu 15.10.2014.

Gould, Raija – Ilmarinen, Juhani - Järvisalo, Jorma – Koskinen, Seppo (toim.): Työkyvyn ulottuvuudet – Terveys 2000 –tutkimuksen tuloksia. Helsinki: Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, kansanterveyslaitos ja Työterveyslaitos.

Härkäpää, Kristiina – Järvikoski, Aila 2011. Kuntoutuksen perusteet. Helsinki: WSOY-pro.

Ihalainen, Jarmo – Kettunen, Reetta – Kähäri-Wiik, Kaija – Vuori-Kemilä, Anne 2009. Kuntoutuksen mahdollisuudet. Helsinki: WSOYpro.

Marniemi, Janne – Pekkala, Terho – Sariola, Leena – Ylipaavalniemi, Pasi 2005. Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet. Helsinki: VATES-säätiö.

Nelson, Todd D. 2009. Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New York : Psychology Press, cop.

Nissinen, Leena 2007. Auttamisen rajoilla: myötätuntouupumisen synty ja ehkäisy. Edita, Helsinki.

Nissinen, Leena 2012. Rajansa kaikella: miten estää myötätuntouupuminen?. Edita, Helsinki.

Normit nurin! –sivujen materiaali,  Älä oleta, normikriittinen käsikirja: http://normit.fi/wp-content/uploads/2013/06/AlaOletaNormitnurin.pdfNormit nurin! http://normit.fi/. Luettu 8.9.2014.

Taajamo, Matti 2003. Erilaisuuden toisenlainen hahmotelma. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino.

Työelämänpelisäännöt.fi. http://www.tyoelamanpelisaannot.fi/. Luettu 8.9.2014.

Työelämään.fi. luottamusmiehen tehtävät. http://www.tyoelamaan.fi/fi-FI/apua-ja-turvaa-tyoelamassa/luottamusmies. Luettu 8.9.2014.

Työterveyslaitos 2014. Työyhteisö ja esimiestyö, http://www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/Sivut/default.aspx . Luettu 8.9.2014.

Työturvallisuuskeskus. työsuojeluvaltuutetun tehtävät. http://www.ttk.fi/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojelun_yhteistoimintahenkilosto/tyosuojeluvaltuutettu. Luettu 8.9.2014.

LIITTEET