Alla olevasta koulutusmateriaalista voit valita omaan koulutuspakettiisi parhaiten sopivat aihealueet ja menetelmät, joilla aiheita käsitellään. Kuhunkin aiheeseen liittyvät menetelmät löytyvät pdf-tiedostoista aiheen esittelyn alta. Samoin menetelmissä tarvittavat liitteet on listattu aiheen esittelyn alle.

Samoilla menetelmillä on mahdollista käsitellä useita aihealueita. Voit myös itse lisäillä, vaihdella ja muokkailla menetelmiä, luentoja ja eri tapoja käsitellä teemoja oman osaamisesi ja koulutettavien tarpeiden mukaan.

Työpaikkavalmentajakoulutusten materiaali ja menetelmät kokonaisuudessaan: Tyopaikkavalmentajakoulutusmateriaali.pdf

1.1. Mikä työpaikkavalmentaja

Tavoitteet

 • Opitaan, mitä työpaikkavalmentajalla tarkoitetaan.
 • Sisäistetään työpaikkavalmentajaksi kouluttautumisen merkitys.
 • Opitaan, mihin koulutetun työpaikkavalmentajan osaamista voidaan työpaikalla ja omassa työyhteisössä hyödyntää.

Sisältö

 • Mikä on työpaikkavalmentaja?
 • Hyvä työpaikkavalmentaja
 • Työpaikkavalmentajana omalla työpaikalla
 • Jaetaan työpaikkavalmentajaesite

 

1.2 Työpaikkavalmentajan tehtävät

Tavoitteet

 • Tavoitteena on hahmottaa mitkä ovat työpaikkavalmentajan tehtäviä ja vastuualueita ja mitkä eivät.
 • Tavoitteena on myös ymmärtää, että jokainen työhön tulija on yksilö ja työpaikkavalmentaja voi joutua räätälöimään omia tehtäviään.
 • Opitaan kiinnittämään huomiota työelämään pääsyn ja uuden työn aloittamisen mahdollisiin haastekohtiin.

Sisältö

 • Työpaikkavalmentajan tehtävät ja miksi nämä tehtävät on valittu
 • Työpaikan erityistehtävät
 • Miten itse pääsin työelämään?
 • Mitkä eivät ole työpaikkavalmentajan tehtäviä?
 • Jaetaan työpaikkavalmentajan tehtävät -moniste

 

1.3 Työpaikkavalmentaja tukena erilaisissa työllistymistilanteissa

Tavoitteet

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja hahmottaa erilaisia työllistymispolkuja.
 • Pyritään ymmärtämään yksilölliset erot työhön tulijan työelämätavoitteissa.
 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää oman roolinsa esimerkin näyttäjänä suhtautumisessa sekä työyhteisöön että työelämään.
 • Työpaikkavalmentajan on hyvä ymmärtää omat mahdollisuutensa tukea työhön tulijan pysyvämpää työllistymistä.

Sisältö

 • Erilaisia työllistymisen tukimuotoja
 • Työnhakijan työllistymisen tukeminen
 • Kokemuksia työhön tulijoiden ohjauksesta omalla työpaikalla

 

1.4 Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen

Tavoitteet

 • Työpaikkavalmentajan ohjauksella tulee olla tavoite, joka hyödyttää työhön tulijaa ja hänen työllistymistään.
 • Opetellaan kertomaan ohjattavalle työpaikan tavoista ja säännöistä sekä hänelle suunnitelluista työtehtävistä.
 • Työpaikkavalmentaja osaa itse valmistautua uuden työhön tulijan saapumiseen ja valmistaa myös muuta työyhteisöä.
 • Ymmärretään, että ohjaukseen tarvitaan suunnittelua, aikaa ja työyhteisön yhteistyötä.

Sisältö

 • Työn räätälöinti on työn mukauttamista yksilöllisin edellytyksin
 • Työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
 • SWOT-analyysi: Mitä työpaikallani työntekijältä vaaditaan?
 • SWOT-päätelmät ja työn räätälöinti
 • Työelämän haastavien tilanteiden käsittely
 • Työpaikkavalmentajan toimintasuunnitelma
 • Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimisesta omalla työpaikalla
 • Omat työtehtävät ja työssä tarvittavat ominaisuudet
 • Oman työyhteisöni kirjaamattomat pelisäännöt
 • Konkreettinen suunnitelma miten toimitaan työpaikkavalmentajana

 

1.5 Työpaikkavalmentajan työssä jaksaminen

Tavoitteet

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää työhyvinvoinnin ja itsestä huolehtimisen merkityksen oman jaksamisensa kannalta.
 • Opitaan ymmärtämään myös työhön tulijan työssä jaksamisen haasteita ja tukemaan tätä niissä.
 • Pohditaan työn merkitystä itselle, jotta ymmärretään työhön tulijan mahdollisesti erilaista tapaa suhtautua työn tekoon.

Sisältö

 • Mitä on työhyvinvointi
 • Mikä vaikuttaa omaan jaksamiseen ja työhyvinvointiin?
 • Oman ja toisen työssäjaksamisen tarkastelu
 • Työn merkitys itselle
 • Mitä tai millaisia asioita työhyvinvointi sinulle merkitsee?
 • Ajankäyttöympyrä
 • Mielenterveyden käsi
 • Työn imu
 • Asteikko-harjoitus
 • Mihin käytät aikaa ja energiaasi? -testi
 • Henkilökohtaisen kestävyyden rakentuminen
 • Mikä minua kantaa?
 • Positiivinen ajattelu

 

2.1 Ratkaisukeskeinen ohjaustapa

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja oppii mitä ratkaisukeskeinen ohjaustapa tarkoittaa ja saa välineitä ratkaisukeskeiseen ohjaukseen.
 • Työpaikkavalmentaja omaksuu ajatuksen ohjauksesta vuorovaikutteisena ja tavoitteellisena prosessina.
 • Opitaan, että ratkaisukeskeisessä ohjauksessa ohjattava on aktiivinen toimija. Tällöin hyödynnetään ohjaustilanteissa työhön tulijan omia ratkaisutaitoja.

Sisältö

 • Ratkaisukeskeinen ohjaustapa
 • Esimerkkitilanteet ja niiden työstö
 • Dialogiharjoite
 • Ihmekysymykset
 • Narratiivinen harjoitus

 

2.2 Perehdyttäminen

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää hyvän perehdytyksen tärkeyden niin turvallisuuden kuin työhyvinvoinnin kannalta. Perehdytys on lakisääteinen velvollisuus, joka tulee hoitaa niin, että perehdytettävän ymmärrys asiasta varmistetaan.
 • Työpaikkavalmentaja saa uusia työvälineitä joiden avulla perehdytyksen onnistumista voi varmistaa eri tavoin asioita omaksuvien ohjattavien kanssa.
 • Ymmärretään, että uuden työntekijän tuloon on hyvä aina valmistautua ja suunnitella perehdytyksen kulku.

Sisältö

 • Perehdytys työsuojelu- ja työturvallisuuslainsäädännössä
 • Perehdytyksen vastuunjako ja tavoitteet
 • Omat kokemukset uudelle työpaikalle tulosta
 • Perehdytyskokemuksia
 • Uuden tulokkaan vastaanottaminen työyhteisöön
 • Kuinka teillä perehdytetään ja kuinka perehdytystä voitaisiin kehittää?
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Omassa työssä vaadittavat ominaisuudet
 • Runko perehdytyskansiolle
 • Linkkilistat perehdytysoppaisiin ja lakiteksteihin

 

2.3 Puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen

Tavoite

 • Tavoitteena on oppia ja rohkaistua antamaan rakentavaa ja kannustavaa palautetta sekä käsittää oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla annetun palautteen merkitys.
 • Työpaikkavalmentaja oivaltaa, että puheeksi ottaminen on tärkeää ja vastuullista työn sujumisen, työturvallisuuden ja työssä viihtymisen kannalta.
 • Opitaan harjoittelun kautta antamaan selkeää palautetta ja varmistamaan, että vastaanottaja on ymmärtänyt mihin palautteella halutaan vaikuttaa.

Sisältö

 • Puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen
 • Haastavat puheeksiottotilanteet
 • Puheeksi ottamisen harjoittelu
 • Työpaikan sopimukset
 • Milloin olisi tarpeen saada hyvää palautetta?
 • Kun itse sain hyvää palautetta
 • Jaetaan Palautteen antaminen ja puheeksi ottaminen -ohje

 

2.4 Työyhteisön ristiriitatilanteiden käsittely

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja osaa ottaa vastuuta kiusaamistilanteissa sekä ehkäistä kiusaamista omassa työyhteisössään.
 • Työpaikkavalmentaja oppii tuntemaan kiusaamiseen puuttumisen toimintakaavan.

Sisältö

 • Syrjintä ja sen puheeksi ottaminen
 • Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen
 • Työyhteisön ristiriitatilanteet draamana

 

2.5 Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää vaikuttavansa omalla toiminnallaan työhön tulijan työssä jaksamiseen, työidentiteetin ja työtapojen kehitykseen.
 • Työssä uupumisen hälytysmerkkien tunnistaminen on tärkeää työpaikkavalmentajalle sekä itsensä kohdalla että työhön tulijan tukemisessa.
 • Työpaikkavalmentaja pyrkii edistämään työyhteisönsä hyvinvointia, jotta työyhteisö pystyy paremmin ottamaan vastaan myös uusia jäseniä.

Sisältö

 • Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön
 • Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus
 • Stressinhallinta
 • Voimavara-akku
 • Lyhyt palautumisen kysely
 • Terve itsekkyys, oman työssä jaksamisen tarkastelu
 • Työelämän tikkataulu

 

3.1 Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää mitä monimuotoisuus tarkoittaa ja miten monimuotoisuus näyttäytyy työelämässä.
 • Työpaikkavalmentaja ymmärtää monimuotoisuuden lainsäädännöllisen taustan ja perusteet sekä sen miksi jotkut ihmiset tarvitsevat työelämässä positiivista erityiskohtelua.
 • Työpaikkavalmentaja saa valmiuksia tarttua syrjiviin tilanteisiin työyhteisössä ja perustella miten kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuus saadaan näkymään työyhteisössä.

Sisältö

 • Mitä monimuotoisuus työelämässä tarkoittaa?
 • Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto työelämässä lakien puitteissa
 • Positiivinen erityiskohtelu työelämässä
 • Keskeiset lait ja sopimukset liittyen positiiviseen erityiskohteluun
 • Kuinka monimuotoinen sinä olet?
 • Työelämän monimuotoisuus lainsäädännön valossa
 • Oman työpaikan mukauttaminen
 • Minä itse positiivisen erityiskohtelun kohteena
 • Hyviä yhdenvertaisuuden testikysymyksiä
 • Kokemuksia positiivisesta erityiskohtelusta

 

3.2 Monimuotoistuva työelämä

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää työyhteisön monimuotoisuuden positiiviset vaikutukset työyhteisöön.
 • Työpaikkavalmentaja ymmärtää mitä tarkoitetaan, kun puhutaan esteettömyydestä fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa ympäristössä.
 • Työpaikkavalmentaja oppii ymmärtämään oman tehtävänsä merkityksen ja tärkeyden monimuotoistuvassa työelämässä.

Sisältö

 • Monimuotoisuus lisää luovuutta
 • Monimuotoistuva työelämä
 • Mitä tarkoittaa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys?
 • Kaikki näemme eri tavoin
 • Luovuus syntyy monimuotoisuudestamme
 • Työelämä tänään - muutoksen näkyväksi tekeminen
 • Miten esteettömyys toteutuu työpaikallasi?
 • Vasemmalla (tai oikealla) kädellä
 • Sokkona parin ohjaamana
 • Toimintaympäristön muutos työurani aikana
 • Monimuotoisuuden hyöty minulle
 • Esteellisyyden kokemukset omalla työuralla
 • Esteettömyysopas
 • ESTE arviointilomake

 

3.3 Monimuotoisuuden kohtaaminen

Tavoite

 • Tavoitteena on tunnistaa omat ennakkoluulot – kaikilla on ennakkoluuloja, sekä huomata oman itsen erilaisuus suhteessa muihin ihmisiin – kaikki olemme monimuotoisia!
 • Tavoitteena on tarkastella omaa suhtautumista erilaisiin työllistyjiin ja työkavereihin sekä ymmärtää miten itse suhtautuu erilaisuuteen ja sen kohtaamiseen.
 • Työpaikkavalmentajille on tärkeää huomata, että kaikilla ihmisillä on asioita, joita on vaikea sietää, mutta oppimalla lisää erilaisuudesta omat ennakkokäsitykset voivat muuttua.

Sisältö

 • Ennakkoluulot ja stereotypiat
 • Työyhteisön asenteet
 • Monimuotoisuuden kohtaaminen
 • Kenet ottaisit työkaveriksi?
 • Rekry-harjoitus: kenet sinä palkkaisit?
 • Mitä stereotypioita heihin liittyy?
 • Kohtaamisia statusharjoitteilla
 • Omat ennakkoluulot
 • Mielen arvokentät

 

3.4 Monimuotoinen työyhteisö

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää erilaisiin työllistyjiin liittyvät käsitteet.
 • Työpaikkavalmentaja ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat työllistyjän työkykyyn.
 • Työpaikkavalmentaja oppii tunnistamaan ohjattavan taidot ja vahvuudet sekä haasteet.
 • Työpaikkavalmentaja ymmärtää myös erilaisia oppijoita ja oppimisvaikeuksia sekä osaa hyödyntää monikanavaisuutta ja käyttää yleisimpiä keinoja oppimisen haasteiden helpottamiseen.

Sisältö

 • Erilaiset työllistyjät ja erilaiset oppijat
 • Työ ja terveys – työkykyisyys
 • Erilaisia työllistyjiin ja työttömyyteen liittyviä käsitteitä
 • Jos tulisin itse määritellyksi osatyökykyiseksi
 • Tunnenko osatyökykyisen, pitkäaikaistyöttömän tai mielenterveyskuntoutujan?
 • Havaintokanavatesti

 

3.5 Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi

Tavoite

 • Tavoitteena on, että työpaikkavalmentaja ymmärtää, että jokaisella työntekijällä on osuutensa siinä, miten työyhteisö voi ja miten itse voi.
 • Työpaikkavalmentaja ymmärtää, että hyvinvoiva työyhteisö on avoin uusille työntekijöille ja muutoksille.
 • Työpaikkavalmentaja tunnistaa monimuotoisuuden vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin.

Sisältö

 • Riittävän hyvä työyhteisö
 • Työpaikan ja työyhteisön voimavaroja lisäävät tekijät
 • Esimiehen, työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen roolit
 • Monimuotoisuuden vaikutus työyhteisön hyvinvointiin
 • Miten voin itse vaikuttaa työyhteisöni hyvinvointiin?
 • Yhden sanan tarina
 • Parempi työilmapiiri
 • Harjoitus työyhteisölle – Positiiviset selkälaput
 • Työpaikkavalmentajan ja työyhteisön hyvinvointisuunnitelma